ประวัติความเป็นมา บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2511 ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีคุณวิชิต อุทารกุล เป็นผู้ก่อตั้ง และดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า และส่งออก เริ่มแรกมีพนักงานเพียง 8 คน เท่านั้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 ก็ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากความไว้วางใจที่ทางลูกค้ามีให้มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ทั้งสินค้านำเข้า - ส่งออกแบบทั่วไป (General Cargo) และแบบเทกองที่เป็นของเหลว (Liquid Bulk Cargo) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และมีพนักงานทั้งสิ้นร่วม 70 คน ขอบเขตการให้บริการได้ขยายกว้างออกไปนอกเหนือจากพิธีการศุลกากร ได้แก่ การจัดการขนส่งสินค้าทั้งใน และระหว่างประเทศ การบรรจุหีบห่อ อีกทั้งยังให้บริการในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมสรรพสามิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

บริษัท ฯ ได้พัฒนาคุณภาพของการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2554 บริษัท ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการในระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพของการให้บริการของบริษัท ฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล และในปีพ.ศ. 2556 บริษัท ฯ ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ 31

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

มาตรฐานการให้บริการ

ถูกต้องและโปร่งใส

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและรักษาสัญญา

การให้คำปรึกษา

โดยผู้เชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน และยึดถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

การมีส่วนร่วมต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกล และใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรม CSR ขึ้น นับตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งเน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม การอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดยการจัดกิจกรรม (activities) ได้ครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานขององค์กร
 

ปี พ.ศ.2566

" VCอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะ และผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดอ่าวดงตาล และทำความสะอาดบ่อเต่า ที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 กรกฎาคม 2566"

ปี พ.ศ.2565

"เติมฝัน ปันสุข กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน บริจาคคอมพิวเตอร์ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2565"

ปี พ.ศ.2564

เดือน ม.ค. - ธ.ค. 64 สานต่อกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งกลับไปรีไซเคิลในโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แยกขวดช่วยหมอ ในการระดมขวด PET เพื่อนำไปผลิตชุด PPE บริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ "

ปี พ.ศ.2563

เดือน ก.ย. - ธ.ค. 2563 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะพลาสติก และส่งกลับไปรีไซเคิล โดยเข้าร่วมโครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"

ปี พ.ศ.2562

ปันรอยยิ้ม อิ่ม สุขใจ กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงหอพัก ,เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ณ วัดโบสถ์วรดิษฐ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ปี พ.ศ.2561

ปั่นวิถีไทย ใส่ใจรักษ์ บางกระเจ้า กิจกรรมเก็บขยะ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ณ. วันที่ 28 เมษายน 2561

ปี พ.ศ.2560

VC & VT รวมพลัง ร่วมใจ ให้สังคม ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน ณ. โรงเรียนบ้านไทรงาม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 20-21พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ.2559

โครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา รักษาป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ณ. แหลมแม่นกแก้ว จังหวัดจันทบุรี วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ.2558

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านวังรี ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลิงค์หน่วยงาน ภายนอก


ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2 โทรสาร 02 381 1904 E-mail : center@vcshipping.co.th