ร่วมงานกับ VC Shipping

บริษัทฯ มีความมั่นคงดำเนินธุกิจให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการกว่า 40 ปี บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า พนักงานและบุคลากรมีความสำคัญต่อองค์กร โดยจัดระบบงานที่ช่วยให้พนักงานได้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฎิบัติงานรวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่งาน บริษัทฯ เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายการให้บริการ เป็นจำนวนมาก

CUSTOMER SERVICE & OPERATIONS

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : Import Customer Service จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ (จะพิจารณาพิเศษ)
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่รับ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้า
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมใบขน Netbay (จะพิจารณาพิเศษ)
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ การติดต่อประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารพิธีการศุลกากรสินค้านำเข้า
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าจนสำเร็จ

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร : Export Customer Service จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ (จะพิจารณาพิเศษ)
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่รับ 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการดำเนินการพิธีการศุลกากรส่งออก
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมใบขน Netbay(จะพิจารณาพิเศษ)
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ การติดต่อประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารพิธีการศุลกากรสินค้าส่งออก
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งออกสินค้าจนสำเร็จ

OTHERS

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่รับ 1-3 ปี
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีจิตใจทุ่มเทในการทำงาน รักงานบริการ มีวินัยในตนเอง กระตือรือร้นและมีทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลอาคารและสถานที่
 • จัดซื้อและงานดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
 • ดูแลรถยนต์และงานทะเบียนประกันภัยรถต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่รับ 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่อง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีจิตใจทุ่มเทในการทำงาน รักงานบริการ มีวินัยในตนเอง กระตือรือร้นและมีทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • งานพัฒนาและฝึกอบรม
 • สรรหาและว่าจ้าง
 • Time Attendance
 • แรงงานสัมพันธ์
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Application Form

Job Title

Profile

หมายเหตุ: สามารถอัพโหลดไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ( รวมกันไม่เกิน 5 MB)

อัปโหลดไพล์

ติดต่อ VC Shipping ได้ที่นี่

บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

: 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2

: 02 381 1904

: center@vcshipping.co.th

ลิงค์หน่วยงาน ภายนอก


ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2 โทรสาร 02 381 1904 E-mail : center@vcshipping.co.th